• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, jpeg.
    فرمت فایل‌های مجاز: jpg, gif, png